Vedtægter

VEDTÆGTER

§ 1 Navn og hjemsted 
Stk. 1 Foreningens navn er Haderslev Fotoklub. 
Stk. 2 Klubben er hjemmehørende i Haderslev Kommune. 
Stk. 3 Klubbens postadresse er formandens private adresse. 

§ 2 Formål 
Stk. 1 Klubbens formål er at fremme interessen for fotografering. 
Stk. 2 Dette gøres ved kontinuerligt at støtte og hjælpe medlemmerne i fotografisk og kunstnerisk henseende, bl.a. ved afholdelse af 
-mødeaftener 
-instruktionsmøder 
-konkurrencer 
-udstillinger 
-kurser 
-fototure 
Samt søge skabe en god klubånd, således at medlemmerne indbyrdes kan støtte og hjælpe hinanden med råd og vejledning. 

§ 3 Medlemskreds 
Stk. 1 Haderslev Fotoklub er åben for medlemskab til alle. 
Stk. 2 Alle medlemmer har ret til at bruge foreningens faciliteter 
Medlemmerne er stemmeberettigede, når de er fyldt 15 år og valgbare til bestyrelsen når de er fyldt 18 år. 
Stk. 3 Klubbens bestyrelse eller generalforsamling kan ekskludere et medlem, hvis denne skader eller modarbejder klubbens formålsparagraf eller dens interesser. 
Hvis eksklusionen foretages af bestyrelsen, skal den foretages i enighed. 
Den ekskluderede kan, hvis denne ønsker det, forlange afgørelsen indanket for en generalforsamling. Afgørelse træffes ved almindeligt stemmeflertal. 

§ 4 Bestyrelse 
Stk. 1 Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. 
Bestyrelsen består af en formand, kasserer, sekretær, næstformand og et bestyrelsesmedlem. 
Klubben tegnes af formanden og kasseren i samråd eller hver for sig. 

§ 5 Økonomi, regnskab og revision. 
Stk. 1 Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. 
Stk. 2 Kontingentet betales helårligt og følger regnskabsåret. Kontingent ændringer som er besluttet på generalforsamlingen kan træde i kraft straks efter generalforsamlingen
Alle kontingentrestancer skal være betalt senest 7 dage før generalforsamlingen.
Hvis ikke mistes retten til at stemme ved generalforsamlingen og benyttelse af klubbens faciliteter.
Stk. 3 Kontingentet kan fastsættes ved såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling. 
Stk. 4 Foreningens midler bruges, til det af bestyrelsen/ generalforsamlingen besluttede i henhold til formålsparagrafferne. 
Stk. 5 Klubbens regnskab føres af kasseren og fremlægges hvert år på generalforsamlingen i revideret tilstand. 

§ 6 Valg 
Stk. 1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 
Stk. 2. Generalforsamlingen vælger formanden
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
På generalforsamlingen vælges tillige 1 suppleant til bestyrelsen, 1 Bilags kontrollant, alle for et år ad gangen. 
Det er bestyrelsens ansvar, at formand og kasserer ikke er på valg samme år. 

§ 7 Generalforsamling 
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
Indkaldelsen offentliggøres på klubbens hjemmeside samt personlig mail. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Stk. 3 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
7. Valg af suppleant. 
8. Valg af bilags kontrollant. 
9. Eventuelt. 

Stk. 4 Dirigenten leder mødet og sekretæren udfærdiger et referat. 
Stemmeret har alle medlemmer med gyldigt medlemskab, dog kun ved personligt fremmøde. 
Stk. 5 På generalforsamlingen afgøres alle punkter ved simpelt stemmeflertal, dog ikke ved en evt. opløsning af klubben. 
Ved opløsning af klubben kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 
Stk. 6 Ændringer af foreningens vedtægter, kan kun ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Forslag hertil skal være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før afholdelse. 
Vedtægtsændringer kræver et stemmeflertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer. 

§ 7.2 
Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.
Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud. 
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.
Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling.
Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse.


§ 8 Ekstraordinær generalforsamling 
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes med 14 dages varsel. 
Indkaldelsen offentliggøres på klubbens hjemmeside og i klubbens lokaler ved ophæng på tavle. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis en tredjedel af medlemmerne stiller krav til bestyrelsen herom med skriftlig begrundelse. 
Bestyrelsen kan ligeledes, hvis et flertal af denne ønsker det, indkalde til ekstra-ordinær generalforsamling. 
Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, simpelt flertal er her afgørende. 

§ 9 Udmeldelse 
Stk. 1 Udmeldelse af klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen. 

§ 10 Hjemmeside 
Stk. 1 Klubbens bestyrelse fastsætter løbende regler for anvendelse af klubbens hjemmeside. Overtrædes disse regler flere gange, udelukkes medlemmet fra hjemmesiden. 
Stk. 2. Domænet HaderslevFotoklub.dk ejes af Haderslev Fotoklub.
Stk. 3. Haderslev Fotoklub skal have ejerskab over officielle konti på sociale medier, og varetages af et siddende bestyrelsesmedlem.

§ 11 Opløsning 
Stk. 1 Såfremt foreningen opløses, overdrages foreningens midler til anden folkeoplysende virksomhed eller ungdomsaktivitet på foreningsplan i Haderslev Kommune. 
Overdragelsen sker i henhold til disse vedtægter og denne beslutningsdygtige generalforsamling.

Ovenstående gældende vedtægter og paragraffer er godkendt og besluttet på og i henhold til den ordinære generalforsamling afholdt den 26/5 2021